Szolgáltatók adminisztrációs felülete

Bejelentkezés

E-mail cím:
Jelszó:

Szolgáltatók adminisztrációs felülete

Regisztráció

Vezetéknév:
Keresztnév:
E-mail cím:
Telefonszám:
Jelszó:
Jelszó újra:
Regisztrációs feltételek elfogadása:

Regisztrációs feltételek szolgáltatók részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szolgáltatói szerződéshez

I. A szerződés tárgya, alapvető rendelkezések:


1.1. Jelen szerződés tárgya a Szolgáltató által fejlesztett internetes on-line szállásfoglalási rendszeren (www.kutyasszallasok.hu), illetve társult oldalain a Megrendelő megjelenésének biztosítása, a rendszerében történő regisztrációja a Megrendelő által megadott adatok alapján, továbbá a rendszerébe beérkező szállásfoglalás/ajánlatkérés Megrendelő részére való továbbítása az egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

1.2. Fogalom-meghatározások:

A Szolgáltató által fejlesztett internetes on-line szállásfoglalási rendszer és társult oldalai: azon mindenkori idegenforgalmi tárgyú internetes oldalak összessége, amelyek fölött a Szolgáltató saját jogon, vagy külön megállapodás alapján rendelkezési joggal bír. Megrendelő: a Kutyasszallasok.hu rendszerében megjeleníteni kívánt szolgáltatást (különös tekintettel a kutyával érkező vendégeket is fogadó éttermek, kávézók, cukrászdák – azaz vendéglátóipari egységek -, valamint kutyakozmetikák, állatorvosok) a hatályos jogszabályok értelmében képviselni jogosult személy, ezen időszak vonatkozásában.
Vendég: az a kívülálló harmadik személy, aki a kutyasszallasok.hu rendszert veszi igénybe, és regisztrál a rendszerben.

II. A felek jogai és kötelezettségei:

2.1. A Szolgáltató köteles az Interneten kiépített on-line, szolgáltatóknak szóló rendszere segítségével a Megrendelő által az adminisztrációs felületen részére hozzáférést biztosítani, hogy Megrendelő szolgáltatására vonatkozó adatait – így különösen kép, leírás feltöltése, a pozíció Google Térképen történő bejelölése – feltölthesse, ellenőrizhesse, szükség esetén módosíthassa. Köteles továbbá a Megrendelő által a rendszer számára felkínált szolgáltatás adatlapját a Vendég számára elérhetővé tenni, megjelentetni.

2.2. A Szolgáltató jogosult az Interneten megjelenő információk között tájékoztatni a Vendégeket, illetve a vendégnek nem minősülő harmadik személy látogatókat a felek között fennálló jogviszony vonatkozásában arról, miszerint a Szolgáltató az árualap vásárlása tekintetében nem szerződő fél, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony kizárólag az árualapot igénybe vevő és az árualapot értékesítő felek között jön, illetve jöhet létre. Jogosult továbbá tájékoztatást nyújtani a jelen jogviszonyból fakadó felelősségi kérdések tekintetében is. A Szolgáltató jogosult továbbá a szolgáltatás igénybevételét követően a Vendég – objektív értékelést elősegítő on-line kérdőív kitöltésével közölt – véleményét közzétenni.

2.3. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megadott e-mail-címre szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni.

2.4. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által feltöltött árualapot, csomagajánlatot partner oldalain megjeleníteni.

2.5. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek külön fejezetében meghatározott díjfizetési kötelezettség megsértése esetén - eltérő megállapodás hiányában - az esedékességet követő egy hónap türelmi idő leteltével az adott szolgáltatás megjelenítését automatikusan jogosult felfüggeszteni.

2.6. A Megrendelő köteles az Általános Szerződési Feltételek külön fejezetében (IV. fejezet) meghatározott ellenértéket megfizetni.

2.7. Az on-line szolgáltatás rendszert bármely Vendég - megkülönböztetés nélkül - a felhasználási szabályok betartásával használhatja, azon kapcsolatfelvételt kezdeményezhet. A Szolgáltató a Megrendelő által feltöltött árualapot egyenlő prioritással mutatja be minden Vendég részére.


IV. Díjak, fizetési feltételek:


4.1. A Megrendelő az 1.1 pontban meghatározott szolgáltatás ellenértékeként egyszeri megjelenési díjat fizet, amelynek mértéke 4.900 Ft+ÁFA. Szolgáltató ezen felül csak a Megrendelőtől érkező, a meghatározott szolgáltatási kereteken túlmutató igény esetén jogosult. Ennek értéke minden esetben közös megegyezésen alapul.

4.2. A Szolgáltató döntése alapján – amennyiben annak technikai feltételei fennállnak – jogosult elektronikus számla kibocsátására.

4.3. A Megrendelő a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles azt kiegyenlíteni, annak elmulasztása esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. 30 napnál hosszabb késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást kártalanítás nélkül felfüggeszteni.

V. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme:


5.1. A felek a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – az 5.2 pontban meghatározottak kivételével - üzleti titokként kezelnek minden tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, megoldást, amely jelen jogviszony vonatkozásában tudomásukra jut, és nem tartozik az Vendégek vagy más harmadik személyek számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok körébe. Ezek jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy más jogviszonyban álló harmadik személyekre is.

5.2. Nem minősül üzleti titoksértésnek - az Általános Szerződési Feltételek 2.3. pontjában meghatározott - a Szolgáltató által az Vendégek, illetve az Vendégnek nem minősülő harmadik személy látogatók részére nyújtott tájékoztatása.

5.3. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

5.4. A Megrendelő adatfeltöltése során köteles a személyiségi jogok tiszteletben tartására.

VI. Felelősség, szavatossági igény érvényesítése:


6.1. A Szolgáltató eredményfelelősséggel a Megrendelő felé nem tartozik.
Amennyiben a Megrendelő által feltöltött szolgáltatás vonatkozásában nem, vagy megítélése szerint nem megfelelő számú érdeklődő érkezik, a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelőt semmilyen jogcímen díjazás nem illeti meg. A Szolgáltató nem felel a szolgáltatás keresőben történő megjelenéséért, illetve annak elmaradásáért.

6.2. A Szolgáltató nem felel az Vendég által a Megrendelőnek vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen a szolgáltatás tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételinek megsértéséért.

6.3. A Szolgáltató nem felel a Vendég vagy más harmadik személy Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, a szolgáltatás tulajdonságainak a Megrendelő által feltöltött adatoktól való eltéréséért, továbbá a feltöltött adatok valóságtartalmáért. A szolgáltatás árualapnál időközben bekövetkezett, de az adminisztrációs felületen be nem jegyzett változásokért és módosításokért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség.

6.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy esetleges jelen jogviszonnyal kapcsolatos kifogásait személyesen a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett székhelyén, vagy elektronikusan a megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt továbbá, hogy szavatossági igényét hibás teljesítés esetén a Ptk. 305-311/A §-ában foglaltakban megfelelően gyakorolhatja.

VII. A szerződés módosítása, megszűnése:


7.1. A Szolgáltatási Szerződés módosítására írásbeli elektronikus formában (e-mail) is sor kerülhet a felek akarategyezése esetén.

7.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Ptk. 205/A. § (1) bekezdése értelmében – a jogszabályi rendelkezések betartásával – szükség esetén egyoldalúan is jogosult módosítani. Amennyiben a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételektől el kíván térni, úgy azt írásban jogosult a Szolgáltató részére jelezni, mint szerződésmódosításra irányuló ajánlatot.

7.3. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá - az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel - elállással. Amennyiben a Szerződés külön megállapodás alapján határozott időre jött létre, úgy megszűnik a határozott időtartam lejártával is.

7.4. A felek egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 7 napos felmondási idővel a szerződést – elektronikus úton is - felmondhatják.

7.5. A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli nyilatkozattal foganatosított - azonnali hatállyal történő felmondását.

7.6. Amennyiben a Megrendelő a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, úgy a Szolgáltató tájékoztatja, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy ezen időtartam alatt a Szolgáltató a Megrendelő beleegyezésével a teljesítést nem kezdte meg. A Megrendelő ezen jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szerződést megkötötte, az ügylettel kapcsolatos további költség ez esetben nem terheli.

7.7. A felek a Szolgáltatási Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a Szolgáltató egyidejűleg törli rendszeréből a Megrendelő, illetve a rendszer bárki számára hozzáférhető részéről a Megrendelőre vonatkozó valamennyi adatot az egyedi beazonosításra nem alkalmas statisztikai adatok kivételével.

VIII. Vegyes és záró rendelkezések:


8.1. A szabályosan kitöltött Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldésével – külön visszaigazolás vagy papír alapon történő megerősítés nélkül - azonnal hatályba lép, amely alapján szolgáltatási tevékenységét a Szolgáltató haladéktalanul – illetve akadályoztatása esetén 1 munkanapon belül - megkezdi.

8.2. A Szolgáltatási Szerződés - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy annak legrövidebb időtartama 1 munkanap.

8.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

8.4. A Felek a szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

8.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatályos: 2010. október 01. napjától.


DogZone.hu Kft.

1031 Budapest, Nánási út 8/A.
Email: info@kutyasszallasok.hu
www.kutyasszallasok.hu


Szolgáltatók adminisztrációs felülete

Elfelejtett jelszó

E-mail cím: