Szállásadók adminisztrációs felülete

Bejelentkezés

E-mail cím:
Jelszó:

Szállásadók adminisztrációs felülete

Regisztráció

Vezetéknév:
Keresztnév:
E-mail cím:
Telefonszám:
Jelszó:
Jelszó újra:
Regisztrációs feltételek elfogadása:

Regisztrációs feltételek szállásadók részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szállásadói szerződéshez

I. A szerződés tárgya, alapvető rendelkezések:


1.1. Jelen szerződés tárgya a Szolgáltató által fejlesztett internetes on-line szállásfoglalási rendszeren (www.kutyasszallasok.hu), illetve társult oldalain a Megrendelő megjelenésének biztosítása, a rendszerében történő regisztrációja a Megrendelő által megadott adatok alapján, továbbá a rendszerébe beérkező szállásfoglalás/ajánlatkérés Megrendelő részére való továbbítása az egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

1.2. Fogalom-meghatározások:

A Szolgáltató által fejlesztett internetes on-line szállásfoglalási rendszer és társult oldalai: azon mindenkori idegenforgalmi tárgyú internetes oldalak összessége, amelyek fölött a Szolgáltató saját jogon, vagy külön megállapodás alapján rendelkezési joggal bír. Megrendelő: a szállásfoglalási rendszerben megjeleníteni kívánt szálláshely időszakos bérbeadására a hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy, ezen időszak vonatkozásában.
Vendég: az a kívülálló harmadik személy, aki a szállásfoglalási rendszert szállás lefoglalása céljából veszi igénybe, így különösen aki ajánlatkérőként vagy szállásfoglalóként regisztrál a rendszerben.

II. A felek jogai és kötelezettségei:

2.1. A Szolgáltató köteles az Interneten kiépített on-line szállásfoglalási rendszere segítségével a Megrendelő által az adminisztrációs felületen részére hozzáférést biztosítani, hogy Megrendelő szálláshelyére vonatkozó adatait – így különösen kép, leírás, csomagajánlatok feltöltése, a pozíció Google Térképen történő bejelölése, és a számlázási adatok – feltölthesse, ellenőrizhesse, szükség esetén módosíthassa. Köteles továbbá a Megrendelő által a rendszer számára felkínált szálláshely adatlapját és a hozzá kapcsolódó ajánlatkérési funkciót a Vendég számára elérhetővé tenni, megjelentetni.

2.2. A Szolgáltató köteles az Általános Szerződési Feltételek külön fejezetében (III. fejezet) meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül érkező ajánlatkéréseket és szállásfoglalásokat a Megrendelő részére továbbítani.

2.3. A Szolgáltató jogosult az Interneten megjelenő információk között tájékoztatni a Vendégeket, illetve a vendégnek nem minősülő harmadik személy látogatókat a felek között fennálló jogviszony vonatkozásában arról, miszerint a Szolgáltató az árualap vásárlása tekintetében nem szerződő fél, figyelemmel arra, hogy a szállás igénybevételére vonatkozó jogviszony kizárólag az árualapot igénybe vevő és az árualapot értékesítő felek között jön, illetve jöhet létre. Jogosult továbbá tájékoztatást nyújtani a jelen jogviszonyból fakadó felelősségi kérdések tekintetében is. A Szolgáltató jogosult továbbá a szálláshely igénybevételét követően a Vendég – objektív értékelést elősegítő on-line kérdőív kitöltésével közölt – véleményét közzétenni.

2.4. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megadott e-mail-címre szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni.

2.5. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által feltöltött árualapot, csomagajánlatot partner oldalain megjeleníteni.

2.6. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek külön fejezetében meghatározott díjfizetési kötelezettség megsértése esetén - eltérő megállapodás hiányában - az esedékességet követő egy hónap türelmi idő leteltével az adott szálláshely megjelenítését automatikusan jogosult felfüggeszteni.

2.7. A Megrendelő köteles az Általános Szerződési Feltételek külön fejezetében (IV. fejezet) meghatározott ellenértéket megfizetni.

2.8. A Megrendelő köteles a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen az adatokat a valóságnak megfelelő feltüntetni úgy, hogy a Megrendelő adatainál, a belső üzenetváltások (ajánlatkérések) alkalmával CSAK a Szolgáltató – az admin rendszerben Szolgáltató által beállított - jóváhagyásával jeleníthető meg e-mail- és Internet-cím, továbbá telefonszám, faxszám és pontos cím. Amennyiben Szolgáltató ezt semmilyen módon – különösen az admin felületen beállítva és/vagy írásos formában (e-mail, fax, levél) – nem engedélyezi Megrendelő részére, úgy Megrendelő semmilyen módon sem ösztönözheti az vendéget a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre, nem tüntetheti fel e-mail- és Internet-címét, továbbá telefonszámát, faxszámát és pontos címét. A Megrendelő az általa megjelenített szálláshely árualap és csomagajánlat vonatkozásában a Szolgáltató rendszeren keresztül érkezett szállásfoglalást Szolgáltató külön engedélye nélkül kizárólag a rendszeren keresztül jogosult jóváhagyni, a Szolgáltató a vendég közvetlen elérhetőségét részére nem köteles kiadni. Ezen rendelkezések megsértése kiemelten súlyos szerződésszegésnek minősül.

2.9. A Megrendelő köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai nehézségeiről – így különösen az Internet-kapcsolat tartós vagy időszakos (várhatóan 1 munkanapot meghaladó) hiányáról -, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni.

2.10. A Megrendelő azonnali - elfogadottnak minősülő - szobafoglalás esetén, amennyiben a lefoglalt szállást a megadott kapacitás ellenére a Vendég részére nem tudja szolgáltatni, köteles a Vendég részére helyettesítő szolgáltatásként ugyanolyan, vagy - ráfizetés nélkül - magasabb színvonalú szálláshelyet biztosítani.

2.11. Amennyiben a Megrendelő más szolgáltatónál hasonló szolgáltatást vesz igénybe, továbbá a részére nyújtott szálláshely-közvetítés esetén (a továbbiakban együtt: konkurens szolgáltatók), köteles a Szolgáltató rendszerében feltüntetett szálláshely-árakat úgy meghatározni, hogy azok NEM lehetnek magasabbak a konkurens szolgáltató részére megadott árak mértékénél az adott szálláshely vonatkozásában.

III. Szálláshely-foglalás és visszaigazolás:


3.1. Az on-line szálláshely foglalási, ajánlatkérési rendszert bármely Vendég - megkülönböztetés nélkül - a felhasználási szabályok betartásával használhatja, azon ajánlatot kérhet, vagy szállásfoglalást kezdeményezhet. A Szolgáltató a Megrendelő által feltöltött árualapot, csomagajánlatot egyenlő prioritással mutatja be minden Vendég részére.

3.2. A Szolgáltató a rendszerbe érkező Vendéget a rendelkezési körébe tartozó nyilvános internetes felületein fogadja, ajánlatkérés esetén részére szálláslehetőségeket kínál az általa meghatározott feltételeknek megfelelően.

3.3. A Szolgáltató az Vendég által lefoglalni kívánt - a Megrendelő által felkínált - szálláshelyről és a kapcsolódó adatokról értesíti a Megrendelőt a foglalást visszaigazoló e-mail-ben.

3.4. A Megrendelő a részére továbbított szállásfoglalási igényt 1 munkanapon (24 órán!) belül visszaigazolja az on-line rendszerben, vagy - más igazolható módon - a Szolgáltató által meghatározott ügyintézőn, megbízottján keresztül.

A visszaigazolás lehet a szálláshelyigénylés
a.) elfogadása,
b.) egyedi, módosított ajánlat adása,
c.) elutasítása,

d.) a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló feltételek kikötésével történő elfogadása,
e.) a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló feltételek kikötésével történő elutasítása.

3.5. A szálláshelyigénylés elfogadottnak minősül:
a.) az Általános Szerződési Feltételek 3.4. a.) pontja alapján 1 munkanapon (24 órán!) belül történt kifejezett elfogadás esetén,
b.) az Általános Szerződési Feltételek 3.4. d.) pontja alapján 1 munkanapon (24 órán!) belül történt feltételes elfogadás esetén, amennyiben a feltételek igazoltan megvalósulnak.

3.6. A megrendelés elutasítottnak minősül:
a.) az Általános Szerződési Feltételek 3.4. b.) pontja alapján 1 munkanapon (24 órán!) belül történt kifejezett elutasítás esetén,
b.) az Általános Szerződési Feltételek 3.4. e.) pontja alapján 1 munkanapon (24 órán!) belül történt feltételes elutasítás esetén, amennyiben a feltételek igazoltan megvalósulnak,
c.) továbbá - automatikusan – a 3.4. c.) pontja alapján küldött, a Vendég által nem elfogadott, valamint a  Megrendelő részéről 1 munkanapon (24 órán!) kívül történt
visszaigazolás, illetve a visszaigazolás hiánya esetén.

3.7. A beérkezett visszaigazolást, illetve Általános Szerződési Feltételek 3.6. c.) és d.) pontja szerinti elutasítást a Szolgáltató a foglalási rendszer működési ideje alatt haladéktalanul (e-mail-ben) továbbítja a Vendég felé.

3.8. Amennyiben a Vendég a szálláshely tervezett elfoglalása előtt a Megrendelő által megadott lemondási feltételekkel a foglalást írásbeli nyilatkozatával lemondja, a felek - az Általános Szerződési Feltételek 4.5. pontjában foglalt jogkövetkezmények egyidejű alkalmazásával – a foglalást törlik a rendszerből. A Megrendelő a Vendég értesítését követő 1 munkanapon belül (24 óra) írásban köteles jelezni a Szolgáltatónak a lemondás tényét, ellenkező esetben a szálláshely betöltöttnek minősül.

3.9. A Szolgáltató jogosult az 1 munkanap (24 óra) alatt meg nem válaszolt ajánlatkéréseket, szobafoglalásokat és csomagfoglalásokat az érdeklődő felé automatikusan visszautasítani, és helyette más szálláshelyet ajánlani.

IV. Díjak, fizetési feltételek:


4.1. A Megrendelő az 1.1 pontban meghatározott szolgáltatás ellenértékeként 2010 és 2011. években éves megjelenési díjat fizet, amelynek mértéke a Szolgáltató férőhely kapacitásának függvényében kerül meghatározásra.
* 20 fős szállás kapacitásig 7.900 Ft+ÁFA
* 20-40 fős szállás kapacitásig most bevezető áron, 11.900 Ft+ÁFA
* 40 fő feletti kapacitás esetén most bevezető áron, 14.900 Ft+ÁFA
Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Eltérő árazás csak minden érintett fél jóváhagyásával lehetséges, előzetes egyeztetés után.

4.2. A Szolgáltató amennyiben a Megrendelő a szállás elfoglalását 1munkanapon (24 óra!)  belül nem vitatja, úgy azt a Szolgáltató jóváhagyottnak tekinti. Amennyiben a szállás az utazó részéről történő igénybevétele ténylegesen nem történt meg, úgy azt a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére ezen – visszamondástól számított 1 munkanap (24 óra) - időtartam alatt – a Vendég szállást lemondó nyilatkozatával, vagy más megfelelő módon – igazolni, feltéve, hogy arra nem a Szolgáltató rendszerén keresztül került sor.

4.3. A Szolgáltatót a Megrendelőnek az Általános Szerződési Feltételek 2.9. pontjában foglalt bizonyítottan szerződésszegő magatartása esetén – az ebből kifolyólag közölt esetleges rendkívüli felmondással egyidejűleg is – az éves díj megilleti, az semmilyen jogalapon sem igényelhető vissza. Ebben az esetben nem érvényesíthető a pénzvisszafizetési garancia. A pénzvisszafizetési garancia csak 2011.július 31. és 2011.december 31. között érvényesíthető.

4.4. A Szolgáltató döntése alapján – amennyiben annak technikai feltételei fennállnak – jogosult elektronikus számla kibocsátására.

4.5. A Megrendelő a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles azt kiegyenlíteni, annak elmulasztása esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. 30 napnál hosszabb késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást kártalanítás nélkül felfüggeszteni.

V. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme:


5.1. A felek a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – az 5.2 pontban meghatározottak kivételével - üzleti titokként kezelnek minden tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, megoldást, amely jelen jogviszony vonatkozásában tudomásukra jut, és nem tartozik az Vendégek vagy más harmadik személyek számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok körébe. Ezek jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy más jogviszonyban álló harmadik személyekre is.

5.2. Nem minősül üzleti titoksértésnek - az Általános Szerződési Feltételek 2.3. pontjában meghatározott - a Szolgáltató által az Vendégek, illetve az Vendégnek nem minősülő harmadik személy látogatók részére nyújtott tájékoztatása.

5.3. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

5.4. A Megrendelő adatfeltöltése során köteles a személyiségi jogok tiszteletben tartására.

VI. Felelősség, szavatossági igény érvényesítése:


6.1. A Szolgáltató eredményfelelősséggel a Megrendelő felé nem tartozik.
Amennyiben a Megrendelő által feltöltött szálláshely vonatkozásában nem, vagy megítélése szerint nem megfelelő számú szállásfoglalás érkezik, a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelőt semmilyen jogcímen díjazás nem illeti meg, azonban a meghatározott feltételek teljesülése esetén a pénzvisszafizetési garanciát érvényesítheti, 2011. július 31. és 2011. december 31. között. A Szolgáltató nem felel a szálláshely keresőben történő megjelenéséért, illetve annak elmaradásáért.

6.2. A Szolgáltató nem felel az Vendég által a Megrendelőnek vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételinek megsértéséért.

6.3. A Szolgáltató nem felel a Vendég vagy más harmadik személy Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, a szálláshely tulajdonságainak a Megrendelő által feltöltött adatoktól való eltéréséért, továbbá a feltöltött adatok valóságtartalmáért. A szálláshely árualapnál időközben bekövetkezett, de az adminisztrációs felületen be nem jegyzett változásokért és módosításokért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség.

6.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy esetleges jelen jogviszonnyal kapcsolatos kifogásait személyesen a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett székhelyén, vagy elektronikusan a megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt továbbá, hogy szavatossági igényét hibás teljesítés esetén a Ptk. 305-311/A §-ában foglaltakban megfelelően gyakorolhatja.

VII. A szerződés módosítása, megszűnése:


7.1. A Szolgáltatási Szerződés módosítására írásbeli elektronikus formában (e-mail) is sor kerülhet a felek akarategyezése esetén.

7.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Ptk. 205/A. § (1) bekezdése értelmében – a jogszabályi rendelkezések betartásával – szükség esetén egyoldalúan is jogosult módosítani. Amennyiben a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételektől el kíván térni, úgy azt írásban jogosult a Szolgáltató részére jelezni, mint szerződésmódosításra irányuló ajánlatot.

7.3. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá - az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel - elállással. Amennyiben a Szerződés külön megállapodás alapján határozott időre jött létre, úgy megszűnik a határozott időtartam lejártával is.

7.4. A felek egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 7 napos felmondási idővel a szerződést – elektronikus úton is - felmondhatják.

7.5. A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli nyilatkozattal foganatosított - azonnali hatállyal történő felmondását.

7.6. Amennyiben a Megrendelő a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, úgy a Szolgáltató tájékoztatja, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy ezen időtartam alatt a Szolgáltató a Megrendelő beleegyezésével a teljesítést nem kezdte meg. A Megrendelő ezen jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szerződést megkötötte, az ügylettel kapcsolatos további költség ez esetben nem terheli.

7.7. A felek a Szolgáltatási Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a Szolgáltató egyidejűleg törli rendszeréből a Megrendelő, illetve a rendszer bárki számára hozzáférhető részéről a Megrendelőre vonatkozó valamennyi adatot az egyedi beazonosításra nem alkalmas statisztikai adatok kivételével.

VIII. Vegyes és záró rendelkezések:


8.1. A szabályosan kitöltött Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldésével – külön visszaigazolás vagy papír alapon történő megerősítés nélkül - azonnal hatályba lép, amely alapján szolgáltatási tevékenységét a Szolgáltató haladéktalanul – illetve akadályoztatása esetén 1 munkanapon belül - megkezdi.

8.2. A Szolgáltatási Szerződés - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy annak legrövidebb időtartama 1 munkanap.

8.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

8.4. A Felek a szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

8.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatályos: 2010. október 01. napjától.


DogZone.hu Kft.

1031 Budapest, Nánási út 8/A.
Email: info@kutyasszallasok.hu
www.kutyasszallasok.hu


Szállásadók adminisztrációs felülete

Elfelejtett jelszó

E-mail cím: